اصل برائت وشرایط استفاده از آن

بسمه تعالی

اصل برائت وشرایط استفاده از آن 

قانونگذار چه در امور کیفری وچه در امور حقوقی  اصل را برائت اشخاص دانسته وکسی که مدعی حقی باشد باید آنرا ثابت کند بنابراین کسی که فاقد بینه جهت اثبات حق خود می باشد راه حلش همان طرح دعوی  مستندا به سوگند است که دادگاه در اینصورت از خوانده میخواهد جهت رد دعوا سوگند یاد کند که درصورت عدم اتیان سوگند یارد رد آن به خواهان ، با سوگند خواهان دعوا اثبات میگردد در غیر اینصورت حکم به رد دعوا صادر می گردد که ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حاکی از صحت مراتب فوق است.

لذا بهتراشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

بسمه تعالی 

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

به نظر بنده صرف تاخیر فروشنده در عدم تاخیر در تنظیم در مدت معین، کافی برای مطالبه خسارت از بابت تاخیر است  مستند به مواد 226 و 227 قانون مدنی مگراینکه فروشنده ثابت نماید که بواسطه علت خارجی نتوانسته به موقع به تنظیم سند اقدام نماید .

هرچند شماره رای  9409970220100001مورخه 1394/1/9صرف تاخیر را  مستحق مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند نداسته است مستندا به شرح ذیل ؛

شماره دادنامه قطعی :
9409970220100001
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/09

⭕️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد 55 روز که در دادنامه شماره 125- 1392/02/25 شعبه 217 حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر 395 روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره 125 1392/02/25 و 837- 1392/07/10 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت 55 روز دارد علیرغم این‌که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران – خیابانی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره 0790- 93 مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند 5 ماده 6 مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران – سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه

بنظر بنده هرچند مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته کاملا اشتباه و غیر قانونی است  که برخلاف صراحت ماده 227 قانون مدنی وبدون مستند قانونی صرف تاخیر را استحقاق مطالبه ندانسته است که دارای اشکال می باشد.

لذا اشخاص بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

 

 

بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت

بسمه تعالی 

بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت

قانونگذار برای طرح این دعاوی سه رکن را لازم دانسته است؛

1- سبق تصرف خواهان 2-لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده 

که در دعاوی رفع ممانعت از حق ، موضوع این دعوی ، حمایت از استفاده از یک ملک ، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است

ودر دعاوی رفع مزاحمت شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم است بدون اینکه ملک را از دست متصرف خارج نموده باشد .

اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه ؛

1-هرسه غیرمنقول است 2-هرسه غیر منقول اعتباری است 3-در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم 4-این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان ومشروعیت تصرف سابق نیست.

دعاوی طاری در دعاوی سه گانه ؛

1-فقط امکان ود ثالث اصلی راه دارد 2-دعوی حلب ثالث راه ندارد 3- طرح دعاوی متقابل دراین دعاوی امکان پذیر است .

که مواد 690 و691 و692 به جرایم تصرف عداونی ، مزاحمت وممانعت از حق وشرایط آنرا مقرر نموده است که مواد 308 قانون مدنی و مواد 158تا 177 قانون آئین دادرسی مدنی به موضوع تصرف عدوانی ، ممانعت ومزاحمت از حق مقرر گردیده که مستندا به این موادمیتوانند در دادگاه به دوصروت کیفری وحقوقی طرح دعوی نمایند

لذا اشخاص بهتر از بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

موصی به وشرایط آن

بسمه تعالی

موصی به وشرایط آن

موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است وتاثلث دارایی موصی که در حین فوت محاسبه میشود نافذ است ومازاد از ثلث درصورت اجازه وراث نافذ است درغیر اینصورت مال ورثه است وهمچنین وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است واگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است وهمچنین وصیت به زیاده بر ثلث  ترکه درصورتیکه به ترتیب باشد به ترتیب تا ثلث از ترکه خارج میشود واگر یک دفعه باشد ثلث از همه کسر میشود.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

 

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضعات مختلف

بسمه تعالی

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضوعات مختلف

معمولا اشخاص جهت  رسیدن به حقشان عجله دارند و همین امر که باعث سنگ اندازی میشود مجبور میشوند یکی پس از دیگری پرونده متعدد تشکیل بدهند واین امر موجب اتلاف وقت وطولانی شدن دادرسی میگردد واگرنسبت به پرونده حقوقی  ابتداء پرونده کیفری مطرح کنید امکان طرح مجدد پرونده حقوقی وجود دارد ولی نسبت به پرونده کیفری که دارای جنبه حقوقی نیز باشد پرونده حقوقی مطرح کنید امکان مجدد طرح پرونده کیفری وجود ندارد ودرصورت طرح ، قرار منع تعقیب صادر می گردد .

ولی راه صحیح در اینگونه بدون در نظرگرفتن عجله درصورت حصول اطمینان ، انتخاب هریک از جنبه های حقوقی وکیفری بدون اشکال است

لذا اشخاص بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل مختلف داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

مقدار دیه اعضاء

بسمه تعالی 

دیه اعضاء

قانون گذار دیه اعضای بدن انسان در قانون مجازت اسلامی مشخص وبیان نموده است ودادگاه محترم در موقع صدور رای مستند به قانون که نظریه پزشکی قانونی آنرا  مشخص میگردد مورد حکم قرار میدهد ومواردی که قانون مشخص ننموده ارش تعیین می گردد که مقدار آن  نباید از دیه مشخص بیشتر باشد لذا اشخاص اگر درمورد دیات سوالی داشته باشند میتواند با هماهنگی از طریق در قسمت سوال وجواب ویا از طریق واتساپ سوالشان را مطرح وپاسخ دریافت نمایند که بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل کیفری داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

اموال منقول

بسمه تعالی 

اموال منقول 

نظربه اینکه اموال منقول وغیر منقول در صلاحیت محاکم تاثیر دارد به همین خاطر قانونگذار اموال منقول وغیرمنقول را درمواد  19تا 28قانون مدنی مشخص وتعریف نموده تا قضات واشخاص جامعه از مصادیق آنها دچار تردید واشتباه نباشند که حسب قانون مدنی اشیائی  نقل آن از محلی به محل دیگر و بدون خرابی به خود یا محل آن   ممکن باشد داخل اموال منقول ا ست .

که انواع کشتی های کوچک وبزرگ و قایق ها وآسیاهاو حمامهائی که در روی رودخانه ها ودریا ها ساخته میشود و میبوان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمانی جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیب خاص به عمل آید .

مصالح بنائی از قبیل سنگ آجر غیره که برای برای بنای تهیه شده مادامی که در بینا بکار نرفته داخل در اموال منقول است

وهمچنین کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم داخل اموال منقوله است هرچند مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد .

لذا در این قبیل موارد بتهر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

موارد کیفری چک

بسمه تعالی 

موارد کیفری چک 

قانونگذار در قانون جدید با وجود تغییرات واصلاحات والحاقات آن تاسال هزارو چهارصد صدور چک بلامحل را قابل تعقیب کیفری دانسته است ومستندا به ماده  3قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ،معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از مبلغ آنرا از بانک خارج نماید ونیز نبایدچک را بصورتی تنظیم نماید که بانک  به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن از پرداخت آن خودداری نماید ونیر هرکس باعلم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور نماید در حکم صدور چک بلامحل است .

که ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 باتوجه به مبلغ چک مجازات مختلف  در سه بند بشرح ذیل در جرم صدور چک بلامحل در  نظر گرفته است ؛

1-کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه 

2-ده میلیون تا پنجاه میلیون  شش ماه تا یکسال 

3-بیش از پنجاه میلیون یکسال تا دوسال حبس وممنوعیت از داشتن دسته چک تا دوسال است

ودر صورتیکه صادر کننده اقدام به صدور چکهای مختلف نموده مجموع مبالغ در نظر گرفته خواهدشد ودر صورتیکه ثابت چک از بابت معاملات ربوی ویا بهر ربوی صادر شده باشد شامل این ماده نمیشود.

لهذا موارد ذیل از شمول کیفری بودن مستندا ماده 13 اصلاحی 1382خارج است صرفا از طریق حقوقی قابل مطالبه می باشد ؛

1- چک سفید امضاء 2-چک شرطی 3-چک بابت تضمین   4- اثبات تضمینی یا شرطی بودن چک درصورت بدن قید وشرط در روی چک 5- اثبات مقدم بودن تاریخ واقعی چک برتاریخ مندرج در متن چک .

لذا بهتراست  اشخاص در هنگام صدور دسته نهایت دقت لازم نموده وبا یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

  

 

 

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

بسمه تعالی 

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

قانونگذار مستندا به ماده 332 قانون مدنی  درصورت اجتماع مباشر وسبب در تلف مالی ، مباشر را مسئول دانسته ومگر سبب اقوی باشد که عرفا اتلاف مستند به فعل سبب باشد ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستندا به ماده 526 قانون مجازات اسلامی درصورت اجنماع مباشر ومسببین در وقوع جنایت به نسبت تمام عوامل مسئول دانسته است مگر آنکه تاثیر رفتارشان متفاوت باشد که در اینصورت حسب تاثیر رفتارشان مسول هستند ودرصورتیکه مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیر ممیز یا مجنون ومانندآن باشد تنها سبب مسئول است وهرگاه چند نفر بنحو سبب وبصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کاراو قبل از تاثیر کار دیگری باشد ضامن است مگر آنکه همگی قصد جنایت داشته باشند دراینصورت شریک در جرم محسوب میشوند .

واگر کار یکی از دونفر مجاز ودیگری غیر مجاز باشدکسی که کارش غیر مجاز است ضامن است.

وهرگاه جنایت به عمد وتقصیر مجنی علیه باشد ضمان منتفی است وهمچنین است درصورت تقصیر یا عمد مجنی علیه نسبت به مورد سرایت

لذا در اینگونه موارد بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل کیفری داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.

معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی 

معامله به قصد فرار از دین 

آنچه مابین اشخاص بدهکار بخصوص بدهکاران مهریه رواج پیداکرده معامله صوری است بین اقربای نزدیک خود ، که با تنظیم قولنامه صوری وانتقال آن به اقربای نزدیک مدعی معسر بودن خودش می نماید. که درصورت طرح دعوی مقتضی مبنی برصوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین چنین معاملاتی قابل ابطال است لازم به ذکر است معامله صوری از هر دوجنبه قابل پیگیری است .

لذا اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشدقبل از اقدام  مشاوره نمایند.