شرایط وکالت درطلاق

بسمه تعالی 

شرایط ونحوه اخذ وکالت درطلاق 

نظربه حق در طلاق در دست مرد است که معمولا به لحاظ اینکه برای زن پیش بینی نشده وبا شرایط خاص وپیچیده میتواند درخواست طلاق را از دادگاه بنماید مورد سوء استفاده قرار میگیرد وبعضا خانمها از روی فشار حق وکالت درطلاق که ممکن بعداز اختلاف یا موقع عقد بگیرند ولی بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی ودارای سابقه وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

لذا مواردی درج آنها در حق طلاق ضروری است وبعداز اختلاف خانم میتواند از آنها استفاده نموده وطلاق بگیرد به شرح ذیل است ؛

1-وکیل ؛ زوجه ……………………2-موکل ؛ زوج …………………………………….

مورذوکالت ؛

1- مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ،دادگاههای خانواده و محاکم عمومی ویا شورای حل اختلاف ویگر مراجع صالحه باتمامی اختیارات راجع به دادرسی در هریک از مراجع فوق 

2- تقدیم دادخواست وانتخاب وانعقادقراردادباهریک از وکلای دادگستری جهت مطلقه نمودن خانم ……(وکیل ) از قید زوجیت موکل ویا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ویا صدور حکم طلاق فی مابین آنان به هر قسم از طلاق اعم از بائن ورجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط وقرار وقبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یابیشتر از آن ویا با حق مطالبه کل مهریه وبا هر شرط ضمن العقد 

3-تعیین تکلیف جهیزیه ، نفقه ،اجرت المثل ، حضانت ونفقه فرزند یافرزندان اعم از قبول یارد سرپرستی ، معرفی وانتخاب داور یا داوران یارد نظریه داوری ومراجعه به واحد مشاوره وشرکت در جلسات مشاوره باحق توکیل به غیر 

4- حق اعتراض به رای بدوی، تجدیدنظر وحق اسقاط آنها به تشخیص وکیل 

5-استرداددعوی ودادخواست 

6- حضور در دفاتر مربوط ثبت طلاق واجرای صیغه طلاق  در شناسنامه موکل وهمچنین سایر تشریفات لازم وقانونی وامضای کلیه اسناد با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور وامضای مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات ؛

وکیل مرقوم باحق توکیل بغیر جزء ویا کلاً ولوکراراً ومع الواسطه در عزل ونصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته وامضاء واقدامات نامبرده بمنزله امضاءو اقدام موکل نافذ ومعتبر است وموکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وضم وکیل وانجام هرگونه عمل مغایر با مفاداین سند را تاانجام کامل مورد وکالت از خود سلب وساقط نمود.

لذا اشخاص بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که دارای اشرافیت به مسایل خانوادگی ودارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

مطالب لازم در پیش فروش قرارداد

بسمه تعالی

مطالب لازم در پیش فروش قرارداد

نظر به اینکه  اشخاص فرصت طالب با آگهی مختلف وبا شرایط غیر واقع، اشخاص را به قرارداد پیش فروش هدایت نموده وبا نواقص وابهامات زیاد که نتوانند درصورت اختلاف از آنها در محکمه استفاده نمایند قراردادپیش فروش منعقد می نمایند لذا قانونگذار جهت جلوگیری از مشکلات عدیده در اینخصوص قانون پیش فروش مصوب 1389/10/12مشتمل بر25 ماده بتصویت رسانده است که اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام حتما مشاوره نمایند.

لذا مواردی که در قرارداد پیش فروش مستندا به ماده 2 قانون پیش تصریح شود ودفترخانه ملزم به تصریح هستند به شرح ذیل است ؛

1- اسم ومشخصات طرفین 2-پلاک ومشخصات ثبتی ونشانی وقوع ملک 3-اوصاف وامکانات ساختمان مورد معامله 4-مشخصات فنی ومعماری ساختمان 5-بها وعوض در قراردادهای معوض ، تعداداقساط ونحوه پرداخت 6-شماره قبوض اقساطی برای بها ، تحویل وانتقال قطعی 7-زمان تحویل واحد ساختمانی وتنظیم سند رسمی انتقال 8-تعیین تکلیف راجع به خسارتها ، تضمینها وقراردادبیمه ، تغییر قیمت وتغییرمشخصات مورد معامله 9-تعهدات فروشنده به مرجع صادرکننده وسایر مرجع قانونی 10- معرفی داوران 11- احکام مذکور در مواد 6،7و8وتصبره آن 9،،11،12،،14،16و20که لازم است قید وتذکر گردد.

لذا بنابه مراتب جهت جلوگیری تزلزل قرارداد پیش فروش بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.

 

 

 

شرایط استفاده از مشترکات آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت

بسمه تعالی 

شرایط استفاده از مشترکات عمومی  آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت

قانونگذار مستندا به  ماده 125تا 129 قانون مدنی مالکیت خصوصی وعمومی ساختمان مالکیت مشترک را بصورت کلی بیان نموده است وهمچنین است  قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 که بصورت مفصل  مالکیت مشترکات وعمومی و خصوصی ونحوه استفاده از آنها بیان نموده است که بهتراست در اینگونه موارد با یک وکیل خوب و بهترین که اشرافیت به حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

لذا مشترکاعمومی آپارتمانها به شرح ذیل است؛

1-زمین 2-تاسیسات مشترک  3-چاه 4- فاضلاب 5- انشعاب برق مشترک 6-لوله های ساختمان 7- سیم های برق 8- اسکلت ساختمان 9- نمای ساختمان 10- پشت بام 11- راهروها 12- راه پله ها 13-درب وپنجره های قسمت های عمومی 14 پارگینگ 15 -لابی ساختمان 16- حیاط  17 محوطهای عمومی ساختمان 18 -آسانسوروغیره

لذا استفاده از اینها باید باید بصورت عمومی باشد نباید استفاده یکی باعث رفع تصرف وممانعت یا مزاحمت سایرین باشد

که باعنایت به قانون مدنی وقانون تملک آپارتمانها  در صورت هرگونه رفع تصرف وممانعت ومزاحمت میتوان در دادگاه صالح اقامه دعوی نمود.

لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی ودارای سابقه است وبهترین وکیل پایه یک دادگستری است مشاوره نمایند.

 

شروط باطل و مبطل عقد مقرر در قانون مدنی

بسمه تعالی 

شروط باطل و مبطل عقد مقرر در قانون مدنی

قانونگذار در قانون مدنی شروط باطلی را  که باعث ابطال عقد میگردد مقرر نموده است لذا بهتراست در اینگونه موارد حتما با یک وکیل خوب وبهترین قبل از انجام مشاوره نمائید.

لذا شروط ذیل باطل و موجب ابطال عقد است ؛

1-شرط عدم مهر در نکاح موقت مستندا به ماده 1059 قانون مدنی که از مصادیق شرط خلاف متقضای ذات عقد است

2-شرط عدم تمکین زن در نکاح

3-شرط عدم انتقال مالکیت

4-اگر برای خیارشرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار وهم عقد باطل است ماده 401 قانون مدنی

5- عدم تعیین مقدارثمن

وشروط ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست ؛

1- شرط توارث در نکاح منقطع 2-شرط عدم توارث در نکاح دایم 3-شرط برلاف قوانین امری  4-شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی 5-شرط اسقاط خیار تدلیس 6- شرط خیار تعذر تسلیم 7- شرط خیار تفلیس 8- سرط اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی 9-شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی وجزئی 10-شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم 11-شرط اسقاط خیارات بصورت کلی 12- شرط حق شفعه بصورت کلی 13- شرط عدم نزدیکی در نکاح دایم 14-شرط سقوط تکلیف زوج در پراخت  نفقه در نکاح دایم 15- شرط عدم مهر در نکاح دایم .

لذا بنا بمراتب فوق اشخاص بهتر است قبل وبعداز اختلاف با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

مالکیت مبیع وثمن درعقود خیاری

بسمه تعالی 

مالکیت مبیع وثمن در عقود خیاری 

در عقد بیع وجود خیار فسخ یا وجود خیار برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال مالکیت نمیشودبنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بود وقبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت ودر بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط نه از حین وقوع بیع .

وهمچنین بیع فاسد مانع تملک است وهرکس به بیع فاسد مالی را قبض کند ضامن عین ومنافع آن خواهد بود .

بنابراین بنا به مراتب در بیع صحیح با وجود خیار فسخ از حین وقوع بیع انتقال مالکیت صورت میگیرد ولی در بیع فاسد انتقال مالکیت صورت نمیگیرد واشخاص مدعی بیع فاسد باید دادخواست ابطال بیع به دلیل بیع فاسد به مرجع قضایی ارائه نموده رای مقتضی مبنی بر ابطال دریافت نمایند .

لذا اشخاص بهتراست قبل از اقدام بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

 

اثر بیع

بسمه تعالی 

اثر بیع 

قانونگذار مستندا به 362 قانون مدنی بیعی که صحیح واقع شد اثر ذیل را پیش بینی نموده است ؛

1- به محض وقوع مشتری مالک مبیع وثمن مالک فروشنده میشود .

2-هریک ضمان درک موضوع معامله که عبارت باشد مبیع وثمن در مقابل یکدیگر هستند.

3-ملتزم شدن طرفین نسبت به تسلیم مبیع وتادیه ثمن هستند بیان بهتر میتوان در صورت خودداری تسلیم مبیع ، فروشنده ملزم میشود ودرصورت خودداری از پرداخت ثمن ، خریدار ملزم میشود .

که نظر به مراتب فوق، مشاوره با یک وکیل خوب وبهترین قبل از انجام معامله که باعث می گردداز ضرر یا به هوا رفتن سرمایه چندین ساله جلو گیری شود ضروری است.

لهذا باعنایت به مراتب  فوق که  معمولا اشخاص ساده وصرف معامله از روی یک برگ کاغذ بدون ردوبدل موضوع معامله فکر می کنند معامله فسخ گردیده است کاملا اشتباه است بهتر است در اینگونه موارد بایک وکیل خوب ویهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین

بسمه تعالی 

درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین

قانونگذار در معامله بشرط مساحت معین در صورت کم آمدن مستندا به ماده 355 قانون مدنی حق فسخ را به مشتری داده است معلوم شود بیشتراست فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید ودر هرصورت طرفین میتوانند با محاسبه زیاده نقیصه تراضی نمایند لهذا طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مابه الاتفاوت قیمت از سوی طرح غیرقابل استماع است .ومشاوره با وکیل خوب وبهترین قبل از تنظیم معاملات که تکلیف طرفین ازوضیعیت فوق را مشخص نماید ضروری است .

لذا بنا بمراتب بهتر است اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

بسمه تعالی 

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

قانونگذار مستندا به ماده 490 قانون مدنی شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره را به شرح ذیل بیان نموده واگر مستاجر عین مستاره را برخلاف شرایط مقرر یا برخلاف توافق در غیر موردذکر شده در اجاره یا از اوضاع واحوال استنباط میشود استعمال نماید ومنع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره خواهد داشت ومستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست مگر درصورت نعدی وتفریط که در اینصورت هرچند خسارت مستند به تعدی ویا تفریط نباشد باز ضامن خواهد بود ؛

1-مستاجر باید در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده تعدی و تفریط ننماید.

2-مستاجر عین مستاجره را برای همان مصرفی استعمال نماید که بین طرفین مقرر شده است یا در منافع مقصوده از اوضاع واحوال مستنبط میشود.

3-مال الاجاره را درمواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه نماید ودر صورت عدم تعین موعد نقدا باید بپردازد

لذا اشخاص در اینگونه موارد بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته و بهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

مخارج لازم برای عین مستاجره

بسمه تعالی 

مخارج لازم برای عین مستاجره 

قانونگذار مستندا به 485 و 486 قانون مدنی که اکثراً در اینخصوص سوال میشود برعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد که شامل کلیه امکانات وتجهیزات لازم  در عین مستاجره که برای کمال انتفاع از آن لازم است میشود لذا بعنوان مثال پکیج مورد استفاده اگر خرابی پیدا کند تعمیر  آن بعهده مالک است واگر در مدت تعمیر مستاجر نتواند از آن استفاده نماید نمیتواند مانع تعمیرات گردد ولی در اینصورت فقط حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

لذا بهتر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف

بسمه تعالی 

طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف 

دیه ده سال پیش که در اثر تصادف اتفاق افتاده وشکایت نشده اولا بهترین راه قابل مطالبه از طریق دادخواست است که هرچند نشست قضائی در مورخه 96/3/6 تائید می نماید  دادسرا نسبت به جنبه عمومی قرارموقوفی تعقیب بلحاظ شمول مرور زمان ونسبت به جنبه خصوصی با کیفر خواست پرونده را به دادگاه می فرستد ودادگاه رای محکومیت میدهد ثانیا در دادگاه حقوقی مطرح نماید ثالثا بروز قابل مطالبه است نه دیه زمان تصادف  لذا اشخاص در زمان تصادف بهتراست حتما با طرف بصورت کتبی در صورت عدم شکایت رضایت نامه اعم از جنبه عمومی وحنبه خصوصی از حیت گذشت دیه دریافت نمایند.

لذا اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل قوانین داشته ودارای سابقه است وبهترین وکیل پایه یک دادگستری است قبل از اقدام مشاوره نمایند