مطالب توسط علیرضا پورمحمد

اشخاص مشمول دریافت زمین

بسمه تعالی اشخاص مشمول دریافت زمین مطابق ماده نوزدهم قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339 ) زمينهائي كه بنا بمقررات اينقانون تقسيم ميشود برئيس خانوار انتقال داده ميشود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب ‌زير رعايت ميشود : ‌ الف – زارعين هر ده كه در همان زمين بزراعت مشغولند و مقيم ده باشند. ب – […]

الزام به تنظیم سند

 بسمه تعالی         الزام به تنظیم سند  اختلافی است که اشخاص بعداز بیع نامه (قولنامه )  جهت به رسمیت شناختن مالکیت خود در نزد مراجع قانونی معمولا به آن، نیاز پیدا می کنند الزام به تنظیم سند است که طرف مقابل از تنظیم سند بنام شخص خودداری می نماید

کلاهبرداری ومصادیق آن

بسمه تعالی کلاهبرداری بردن مال دیگری است به هرطریق ممکن  (باوسایل متقلبانه ) با توسل شخص یا اشخاص به وسایلی 1-فریب دادن به وجود شرکت ها تجارتخانها یا کارخانه ها یا موسسات موهم یا داشتن اموال واختیارات واهی 2- امیدوارنمودن به حوادث غیرواقع 3- ترساندن از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع 4-اختیارنمودن عنوان مجعول ویا […]

اثبات مالکیت

بسمه تعالی اثبات مالکیت به زبان ساده بحث اثبات مالکیت زمانی مطرح است که شخص یا اشخاصی نسبت به اموال فاقد سند ثبتی   بادر دست داشتن هریک از ادله ای  1- سند 2-شهادت 3- تصرف درمقابل شخص یا اشخاصی که به هر طریقی معارض مالکیتشان هستند ادعای مالکیت عین یا منافع  دارند وبه تنهایی قابل […]

وکالت وانواع آن

بسمه تعالی وکالت وانواع آن نایب خود قراردادن شخص یا اشخاص جهت انجام امری خاص یا کلی که  تحققش منوط به قبولشان می باشد وممکن است مجانی یا با اجرت باشد ،عقد وکالت است که درصورت دادن وکالت به غیراشخاص حقوقی لازم است بابهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره ومشورت نمایید

قصاص ومصادیق آن

 بسمه تعالی  قصاص ومصادیق آن مطابق قانون مجازات اسلامی قصاص که منظور ازآن  جنایت بر نفس ،عضو ومنفعت به اصطلاح مقابله به مثل به سه قسمت   عمدی،شبه عمدی وخطای محض است که موارد عمدی ،خاص موارد ذیل است ؛

نحوه تقسیم ماترک

بسمه تعالی ماترک  وانتقال قهری مشاعی   آن بین وراث وسپس تقسیم ماترک درآن فوت حقیقی یا فرضی  مورث تحقق پیدا می کند لذا قبل از  فوت ، ماترک معناومفهومی ندارد وتقسیم آن بین وراث بعنوان ماترک ،باطل وغیرقابل استناد است لذا تصرف اموال بعنوان ماترک قبل از فوت ، دلیل موجه برقانونی بودن تصرف نمی […]

مسحق الغیر بودن معامله

بسمه تعالی مستحق الغیربودن  مبیع وثمن  (ضمان درک ) هریک ازبایع ومشتری درصورتیکه کل مبیع یاثمن مستحق الغیر درآید ضامن است ودرصورت جهل  علاوه برعین مبیع یا ثمن باید از عهده کل غرامات وارده برآیند (براساس قیمت روز)ودرصورت مستحق الغیربودن قسمتی از آنها ، به همان مقدار به شرح فوق پاسخگو می باشند مستندا به […]