مطالب توسط علیرضا پورمحمد

نحوه تقسیم ماترک

بسمه تعالی ماترک  وانتقال قهری مشاعی   آن بین وراث وسپس تقسیم ماترک درآن فوت حقیقی یا فرضی  مورث تحقق پیدا می کند لذا قبل از  فوت ، ماترک معناومفهومی ندارد وتقسیم آن بین وراث بعنوان ماترک ،باطل وغیرقابل استناد است لذا تصرف اموال بعنوان ماترک قبل از فوت ، دلیل موجه برقانونی بودن تصرف نمی […]

مسحق الغیر بودن معامله

بسمه تعالی مستحق الغیربودن  مبیع وثمن  (ضمان درک ) هریک ازبایع ومشتری درصورتیکه کل مبیع یاثمن مستحق الغیر درآید ضامن است ودرصورت جهل  علاوه برعین مبیع یا ثمن باید از عهده کل غرامات وارده برآیند (براساس قیمت روز)ودرصورت مستحق الغیربودن قسمتی از آنها ، به همان مقدار به شرح فوق پاسخگو می باشند مستندا به […]