مطالب توسط علیرضا پورمحمد

وکالت وانواع آن

بسمه تعالی وکالت وانواع آن نایب خود قراردادن شخص یا اشخاص جهت انجام امری خاص یا کلی که  تحققش منوط به قبولشان می باشد وممکن است مجانی یا با اجرت باشد ،عقد وکالت است که درصورت دادن وکالت به غیراشخاص حقوقی لازم است بابهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره ومشورت نمایید

قصاص ومصادیق آن

 بسمه تعالی  قصاص ومصادیق آن مطابق قانون مجازات اسلامی قصاص که منظور ازآن  جنایت بر نفس ،عضو ومنفعت به اصطلاح مقابله به مثل به سه قسمت   عمدی،شبه عمدی وخطای محض است که موارد عمدی ،خاص موارد ذیل است ؛

نحوه تقسیم ماترک

بسمه تعالی ماترک  وانتقال قهری مشاعی   آن بین وراث وسپس تقسیم ماترک درآن فوت حقیقی یا فرضی  مورث تحقق پیدا می کند لذا قبل از  فوت ، ماترک معناومفهومی ندارد وتقسیم آن بین وراث بعنوان ماترک ،باطل وغیرقابل استناد است لذا تصرف اموال بعنوان ماترک قبل از فوت ، دلیل موجه برقانونی بودن تصرف نمی […]

مسحق الغیر بودن معامله

بسمه تعالی مستحق الغیربودن  مبیع وثمن  (ضمان درک ) هریک ازبایع ومشتری درصورتیکه کل مبیع یاثمن مستحق الغیر درآید ضامن است ودرصورت جهل  علاوه برعین مبیع یا ثمن باید از عهده کل غرامات وارده برآیند (براساس قیمت روز)ودرصورت مستحق الغیربودن قسمتی از آنها ، به همان مقدار به شرح فوق پاسخگو می باشند مستندا به […]