مطالب توسط علیرضا پورمحمد

اموال منقول

بسمه تعالی  اموال منقول  نظربه اینکه اموال منقول وغیر منقول در صلاحیت محاکم تاثیر دارد به همین خاطر قانونگذار اموال منقول وغیرمنقول را درمواد  19تا 28قانون مدنی مشخص وتعریف نموده تا قضات واشخاص جامعه از مصادیق آنها دچار تردید واشتباه نباشند که حسب قانون مدنی اشیائی  نقل آن از محلی به محل دیگر و بدون […]

موارد کیفری چک

بسمه تعالی  موارد کیفری چک  قانونگذار در قانون جدید با وجود تغییرات واصلاحات والحاقات آن تاسال هزارو چهارصد صدور چک بلامحل را قابل تعقیب کیفری دانسته است ومستندا به ماده  3قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ،معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از […]

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

بسمه تعالی  اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت قانونگذار مستندا به ماده 332 قانون مدنی  درصورت اجتماع مباشر وسبب در تلف مالی ، مباشر را مسئول دانسته ومگر سبب اقوی باشد که عرفا اتلاف مستند به فعل سبب باشد ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستندا به ماده 526 قانون مجازات […]

معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی  معامله به قصد فرار از دین  آنچه مابین اشخاص بدهکار بخصوص بدهکاران مهریه رواج پیداکرده معامله صوری است بین اقربای نزدیک خود ، که با تنظیم قولنامه صوری وانتقال آن به اقربای نزدیک مدعی معسر بودن خودش می نماید. که درصورت طرح دعوی مقتضی مبنی برصوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت […]

اثبات مالکیت ومحل طرح آن

بسمه تعالی اثبات مالکیت ومحل طرح آن اثبات مالکیت زمانی مطرح میگردد که اسناد طرفین نسبت به محل متنازع فیه عادی است وهر دومدعی مالکیت هستند لذا در اینگونه موارد طرح دعوی صرفنظر از درستی یا نادرستی آن ونتیجه آن هرچه باشد معترض میتواند هرچند حکم کیفری به ضرر وی صادر شده باشد اثبات مالکیت […]

توافق وشرایط الزام آوربودن آن

بسمه تعالی توافق همان اراده طرفین برای انجام یا خودداری ازانجام تعهد است والزام آوراست که در صورت خودداری از انجام توافق میتوان از محکمه دعوی مقتضی مطرح نمود وهر گونه توافق یا قراردادی الزام آور است مگر اینکه برخلاف قانون آمره باشد که جمله در موارد ذیل توافق بلحاظ مغایر با اثر حقوقی ندارد […]

احکام شروط ضمانت هریک از شروط

بسمه تعالی حسب قانون مدنی مستندا به ماده 234 شرط سه قسم است 1- صفت که همان شرط راجعه به کیفیت وکمیت مورد معامله است که در صورت نبودصفت شرط شده ، مشروط له خیار فسخ معامله دارد . 2-نتیجه که همان شرط تحقق امری در خارج است که در لحظ شرط حاصل میشود وقابل […]

فروش ملک یا سهم مشاعی بدون اذن واطلاع همگی اشخاص

بسمه تعالی  فروش ملک یا سهم مشاعی بدون اذن واطلاع همگی اشخاص قا نونگذار  مالکیت اعم از مفروزی یا مشاعی محترم شمرده است وهیچ کس تازمانیکه انتقال مالکیت صورت نگرفته حق دخالت ندارد وبعبارت دیگر دخل وتصرف به اموال دیگران  مادامی که بطرق قانونی انتقال نیافته فضولی ومسئول  در مقابل مالک می باشد که انتقال […]

داوری ومدت آن

بسمه تعالی  داوری ومدت آن  اشخاص در قرارداد فی مابینشان در صورتیکه توافق کرده باشند بین آنان یک یا چند معین یا نامعین در صورت جود کلیه اختلافات ناشی از قرارداد داوری نماید درصورت وجود اختلافات موظف هستند جهت رفع اختلاف به داوری مراجعه وحکم مقتضی اخذ نمایند درغیر اینصورت در صورت مراجعه مراجع قضایی […]

اثر عقود نسبت به شخص ثالث

بسمه تعالی اثر عقود نسبت به شخص ثالث قانونگذار اصل درانجام  معاملات اشخاص  را معامله با خودوموثر در قائم مقام آنها (وراث )  دانسته است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود وهمچنین شخص در موقع معامله میتواند تعهدی به نفع شخص ثالث بنماید که معتیر ولازم […]