مطالب توسط علیرضا پورمحمد

اصل برائت وشرایط استفاده از آن

بسمه تعالی اصل برائت وشرایط استفاده از آن  قانونگذار چه در امور کیفری وچه در امور حقوقی  اصل را برائت اشخاص دانسته وکسی که مدعی حقی باشد باید آنرا ثابت کند بنابراین کسی که فاقد بینه جهت اثبات حق خود می باشد راه حلش همان طرح دعوی  مستندا به سوگند است که دادگاه در اینصورت […]

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

بسمه تعالی  شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار به نظر بنده صرف تاخیر فروشنده در عدم تاخیر در تنظیم در مدت معین، کافی برای مطالبه خسارت از بابت تاخیر است  مستند به مواد 226 و 227 قانون مدنی مگراینکه فروشنده ثابت نماید که بواسطه علت خارجی نتوانسته به موقع […]

بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت

بسمه تعالی  بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت قانونگذار برای طرح این دعاوی سه رکن را لازم دانسته است؛ 1- سبق تصرف خواهان 2-لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده  که در دعاوی رفع ممانعت از حق ، موضوع این دعوی ، حمایت از استفاده از یک ملک […]

موصی به وشرایط آن

بسمه تعالی موصی به وشرایط آن موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است وتاثلث دارایی موصی که در حین فوت محاسبه میشود نافذ است ومازاد از ثلث درصورت اجازه وراث نافذ است درغیر اینصورت مال ورثه است وهمچنین وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع […]

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضعات مختلف

بسمه تعالی نحوه انتخاب طرح دعوا در موضوعات مختلف معمولا اشخاص جهت  رسیدن به حقشان عجله دارند و همین امر که باعث سنگ اندازی میشود مجبور میشوند یکی پس از دیگری پرونده متعدد تشکیل بدهند واین امر موجب اتلاف وقت وطولانی شدن دادرسی میگردد واگرنسبت به پرونده حقوقی  ابتداء پرونده کیفری مطرح کنید امکان طرح […]

مقدار دیه اعضاء

بسمه تعالی  دیه اعضاء قانون گذار دیه اعضای بدن انسان در قانون مجازت اسلامی مشخص وبیان نموده است ودادگاه محترم در موقع صدور رای مستند به قانون که نظریه پزشکی قانونی آنرا  مشخص میگردد مورد حکم قرار میدهد ومواردی که قانون مشخص ننموده ارش تعیین می گردد که مقدار آن  نباید از دیه مشخص بیشتر […]

اموال منقول

بسمه تعالی  اموال منقول  نظربه اینکه اموال منقول وغیر منقول در صلاحیت محاکم تاثیر دارد به همین خاطر قانونگذار اموال منقول وغیرمنقول را درمواد  19تا 28قانون مدنی مشخص وتعریف نموده تا قضات واشخاص جامعه از مصادیق آنها دچار تردید واشتباه نباشند که حسب قانون مدنی اشیائی  نقل آن از محلی به محل دیگر و بدون […]

موارد کیفری چک

بسمه تعالی  موارد کیفری چک  قانونگذار در قانون جدید با وجود تغییرات واصلاحات والحاقات آن تاسال هزارو چهارصد صدور چک بلامحل را قابل تعقیب کیفری دانسته است ومستندا به ماده  3قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ،معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از […]

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

بسمه تعالی  اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت قانونگذار مستندا به ماده 332 قانون مدنی  درصورت اجتماع مباشر وسبب در تلف مالی ، مباشر را مسئول دانسته ومگر سبب اقوی باشد که عرفا اتلاف مستند به فعل سبب باشد ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستندا به ماده 526 قانون مجازات […]

معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی  معامله به قصد فرار از دین  آنچه مابین اشخاص بدهکار بخصوص بدهکاران مهریه رواج پیداکرده معامله صوری است بین اقربای نزدیک خود ، که با تنظیم قولنامه صوری وانتقال آن به اقربای نزدیک مدعی معسر بودن خودش می نماید. که درصورت طرح دعوی مقتضی مبنی برصوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت […]