مطالب توسط علیرضا پورمحمد

شرایط وکالت درطلاق

بسمه تعالی  شرایط ونحوه اخذ وکالت درطلاق  نظربه حق در طلاق در دست مرد است که معمولا به لحاظ اینکه برای زن پیش بینی نشده وبا شرایط خاص وپیچیده میتواند درخواست طلاق را از دادگاه بنماید مورد سوء استفاده قرار میگیرد وبعضا خانمها از روی فشار حق وکالت درطلاق که ممکن بعداز اختلاف یا موقع […]

مطالب لازم در پیش فروش قرارداد

بسمه تعالی مطالب لازم در پیش فروش قرارداد نظر به اینکه  اشخاص فرصت طالب با آگهی مختلف وبا شرایط غیر واقع، اشخاص را به قرارداد پیش فروش هدایت نموده وبا نواقص وابهامات زیاد که نتوانند درصورت اختلاف از آنها در محکمه استفاده نمایند قراردادپیش فروش منعقد می نمایند لذا قانونگذار جهت جلوگیری از مشکلات عدیده […]

شرایط استفاده از مشترکات آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت

بسمه تعالی  شرایط استفاده از مشترکات عمومی  آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت قانونگذار مستندا به  ماده 125تا 129 قانون مدنی مالکیت خصوصی وعمومی ساختمان مالکیت مشترک را بصورت کلی بیان نموده است وهمچنین است  قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 که بصورت مفصل  مالکیت مشترکات وعمومی و خصوصی ونحوه استفاده از آنها […]

شروط باطل و مبطل عقد مقرر در قانون مدنی

بسمه تعالی  شروط باطل و مبطل عقد مقرر در قانون مدنی قانونگذار در قانون مدنی شروط باطلی را  که باعث ابطال عقد میگردد مقرر نموده است لذا بهتراست در اینگونه موارد حتما با یک وکیل خوب وبهترین قبل از انجام مشاوره نمائید. لذا شروط ذیل باطل و موجب ابطال عقد است ؛ 1-شرط عدم مهر […]

مالکیت مبیع وثمن درعقود خیاری

بسمه تعالی  مالکیت مبیع وثمن در عقود خیاری  در عقد بیع وجود خیار فسخ یا وجود خیار برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال مالکیت نمیشودبنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بود وقبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد […]

اثر بیع

بسمه تعالی  اثر بیع  قانونگذار مستندا به 362 قانون مدنی بیعی که صحیح واقع شد اثر ذیل را پیش بینی نموده است ؛ 1- به محض وقوع مشتری مالک مبیع وثمن مالک فروشنده میشود . 2-هریک ضمان درک موضوع معامله که عبارت باشد مبیع وثمن در مقابل یکدیگر هستند. 3-ملتزم شدن طرفین نسبت به تسلیم […]

درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین

بسمه تعالی  درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین قانونگذار در معامله بشرط مساحت معین در صورت کم آمدن مستندا به ماده 355 قانون مدنی حق فسخ را به مشتری داده است معلوم شود بیشتراست فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید ودر هرصورت طرفین میتوانند با محاسبه زیاده […]

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

بسمه تعالی  شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره قانونگذار مستندا به ماده 490 قانون مدنی شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره را به شرح ذیل بیان نموده واگر مستاجر عین مستاره را برخلاف شرایط مقرر یا برخلاف توافق در غیر موردذکر شده در اجاره یا از اوضاع واحوال استنباط میشود استعمال نماید ومنع آن ممکن […]

مخارج لازم برای عین مستاجره

بسمه تعالی  مخارج لازم برای عین مستاجره  قانونگذار مستندا به 485 و 486 قانون مدنی که اکثراً در اینخصوص سوال میشود برعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد که شامل کلیه امکانات وتجهیزات لازم  در عین مستاجره که برای کمال انتفاع از آن لازم است میشود لذا […]

طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف

بسمه تعالی  طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف  دیه ده سال پیش که در اثر تصادف اتفاق افتاده وشکایت نشده اولا بهترین راه قابل مطالبه از طریق دادخواست است که هرچند نشست قضائی در مورخه 96/3/6 تائید می نماید  دادسرا نسبت به جنبه عمومی قرارموقوفی تعقیب بلحاظ شمول مرور زمان ونسبت به […]