مطالب توسط علیرضا پورمحمد

درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین

بسمه تعالی  درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین قانونگذار در معامله بشرط مساحت معین در صورت کم آمدن مستندا به ماده 355 قانون مدنی حق فسخ را به مشتری داده است معلوم شود بیشتراست فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید ودر هرصورت طرفین میتوانند با محاسبه زیاده […]

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

بسمه تعالی  شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره قانونگذار مستندا به ماده 490 قانون مدنی شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره را به شرح ذیل بیان نموده واگر مستاجر عین مستاره را برخلاف شرایط مقرر یا برخلاف توافق در غیر موردذکر شده در اجاره یا از اوضاع واحوال استنباط میشود استعمال نماید ومنع آن ممکن […]

مخارج لازم برای عین مستاجره

بسمه تعالی  مخارج لازم برای عین مستاجره  قانونگذار مستندا به 485 و 486 قانون مدنی که اکثراً در اینخصوص سوال میشود برعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد که شامل کلیه امکانات وتجهیزات لازم  در عین مستاجره که برای کمال انتفاع از آن لازم است میشود لذا […]

طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف

بسمه تعالی  طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف  دیه ده سال پیش که در اثر تصادف اتفاق افتاده وشکایت نشده اولا بهترین راه قابل مطالبه از طریق دادخواست است که هرچند نشست قضائی در مورخه 96/3/6 تائید می نماید  دادسرا نسبت به جنبه عمومی قرارموقوفی تعقیب بلحاظ شمول مرور زمان ونسبت به […]

اصل برائت وشرایط استفاده از آن

بسمه تعالی اصل برائت وشرایط استفاده از آن  قانونگذار چه در امور کیفری وچه در امور حقوقی  اصل را برائت اشخاص دانسته وکسی که مدعی حقی باشد باید آنرا ثابت کند بنابراین کسی که فاقد بینه جهت اثبات حق خود می باشد راه حلش همان طرح دعوی  مستندا به سوگند است که دادگاه در اینصورت […]

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

بسمه تعالی  شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار به نظر بنده صرف تاخیر فروشنده در عدم تاخیر در تنظیم در مدت معین، کافی برای مطالبه خسارت از بابت تاخیر است  مستند به مواد 226 و 227 قانون مدنی مگراینکه فروشنده ثابت نماید که بواسطه علت خارجی نتوانسته به موقع […]

بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت

بسمه تعالی  بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت قانونگذار برای طرح این دعاوی سه رکن را لازم دانسته است؛ 1- سبق تصرف خواهان 2-لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده  که در دعاوی رفع ممانعت از حق ، موضوع این دعوی ، حمایت از استفاده از یک ملک […]

موصی به وشرایط آن

بسمه تعالی موصی به وشرایط آن موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است وتاثلث دارایی موصی که در حین فوت محاسبه میشود نافذ است ومازاد از ثلث درصورت اجازه وراث نافذ است درغیر اینصورت مال ورثه است وهمچنین وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع […]

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضعات مختلف

بسمه تعالی نحوه انتخاب طرح دعوا در موضوعات مختلف معمولا اشخاص جهت  رسیدن به حقشان عجله دارند و همین امر که باعث سنگ اندازی میشود مجبور میشوند یکی پس از دیگری پرونده متعدد تشکیل بدهند واین امر موجب اتلاف وقت وطولانی شدن دادرسی میگردد واگرنسبت به پرونده حقوقی  ابتداء پرونده کیفری مطرح کنید امکان طرح […]

مقدار دیه اعضاء

بسمه تعالی  دیه اعضاء قانون گذار دیه اعضای بدن انسان در قانون مجازت اسلامی مشخص وبیان نموده است ودادگاه محترم در موقع صدور رای مستند به قانون که نظریه پزشکی قانونی آنرا  مشخص میگردد مورد حکم قرار میدهد ومواردی که قانون مشخص ننموده ارش تعیین می گردد که مقدار آن  نباید از دیه مشخص بیشتر […]