نوشته‌ها

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

بسمه تعالی 

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

قانونگذار مستندا به ماده 490 قانون مدنی شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره را به شرح ذیل بیان نموده واگر مستاجر عین مستاره را برخلاف شرایط مقرر یا برخلاف توافق در غیر موردذکر شده در اجاره یا از اوضاع واحوال استنباط میشود استعمال نماید ومنع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره خواهد داشت ومستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست مگر درصورت نعدی وتفریط که در اینصورت هرچند خسارت مستند به تعدی ویا تفریط نباشد باز ضامن خواهد بود ؛

1-مستاجر باید در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده تعدی و تفریط ننماید.

2-مستاجر عین مستاجره را برای همان مصرفی استعمال نماید که بین طرفین مقرر شده است یا در منافع مقصوده از اوضاع واحوال مستنبط میشود.

3-مال الاجاره را درمواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه نماید ودر صورت عدم تعین موعد نقدا باید بپردازد

لذا اشخاص در اینگونه موارد بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته و بهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.