سرقت حدی وتعزیری

بسمه تعالی

سرقت حدی وتعزیری

سرقت اعم از حدی یا تعزیری ربودن مال غیر است که باجمع شرایط ذیل حدی در غیراینصورت تعزیری است

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

وهرگاه سرقت مشمول شرایط فوق نباشد ولی به تمام پنج شرط ذیل باشد ازنوع تعزیری می باشد

ماده 651 -هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا
بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد:
1 .سرقت در شب واقع شده باشد.
2 .سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 .یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4 .از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار
کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا براي سکنی یا توابع
آن است سرقت کرده باشند.
5 .در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 -هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا
74 ضربه محکوم میشود و اگر حرجی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در
این ماده محکوم میگردد.
قانون مجازات اسلامی دکتر محمد دلیرراد
119
ماده 653 -هر کس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر
او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود.
ماده 654 -هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند لااقل یک نفر از آنان حامل
سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب یا مرتکبان
حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه میباشد.
ماده 655 -مجازات شروع به سرقتهاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه میباشد.
ماده 656 -در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به
حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود:
1 .سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا براي سکنی یا در توابع آن یا در محلهاي عمومی از قبیل مسجد و حمام
و غیر اینها واقع شده باشد.
2 .سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته
باشد.
3 .در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4 .سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 .سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگري را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگري که به
اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وي بوده از قبیل خانه، دکان،
کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 .هرگاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضاي شغل اموالی در
دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 -هر کس مرتکب ربودن مال دیگري از طریق کیفزنی، جیببري و امثال آن شود به حبس از یک
تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 -هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتشسوزي یا در محل تصادف رانندگی
صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم
خواهد شد.
ماده 659 -هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با
سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهاي عمومی غیردولتی
یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهرهبرداري آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به
حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداکثر
مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی دکتر محمد دلیرراد
120
ماده 660 -هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده
غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم
خواهد شد.
ماده 661 -در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از
سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 -هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینانآور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به
دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از
شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه
خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.
ماده 663 -هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذيصلاح توقیف شده است و بدون اجازه
دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخلهکننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 -هر کس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیلهاي
براي ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 -هر کس مال دیگري را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهاي به مجنیعلیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز
محکوم خواهد شد.
ماده 666 -در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد
بود.
تبصره- در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمیتواند
از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 -در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده
سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران
خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

لذا باعنایت به موارد به اشخاص توصیه میشود در اینگونه موارد با بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمایید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *