نوشته‌ها

گذشت شاکی وآثار آن

بسمه تعالی 

گذشت شاکی وآثار آن 

قانونگذار نظربه اینکه برای گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت وقابل گذشت شرایط و احکام خاصی مقررنموده است لذا اشخاص بهتراست برای اینکه نسبت به احکام هریک از آنها آگاهی داشته باشد وحسب آن  تصمیم  خوب اتخاذ نمایند بهتر است قبل از هرگونه تصمیم  با یک بهترین وکیل پایه یک دادگستری  وخوب که اشرافیت به مسایل کیفری داشته  وبهترین باشد مشاوره ومشورت نمایند

گذشت شاکی باید منجز وبدون قید وشرط باشد تا حسب آن دادگاه اتخاذ تصمیم نماید ودر صورت قیدوشرط درصورت تحقق شروط ترتیب اثر داده میشود لذا قبل از تحقق شروط  مانع رسیدگی نیست  وهمچنین عدول از گذشت  مسموع نیست 

واصل در جرایم غیر قابل گذشت بودن است و قابل گذشت بودن نیاز به تصریح قانون  است  مگراینکه حق الناس وشرعا قابل گذشت باشد

حق گذشت به وراث قانون متضرر از جرم انتقال می یابد ودرصورت گذشت همگی وراث  حسب مورد تعقیب ، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد. 

واما گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت فقط از موجبات تخفیف مجازات است که حسب آن متهم  در خواست تخفیف مجازات می نماید وقاضی محترم درصورت تشخیص تخفیف میتواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگری نماید .

لهذا بنابمراتب در اینگونه موارد بهترین راه  مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که خوب وبهترین باشد توصیه میگردد.