نوشته‌ها

وکیل خوب

بسمه تعالی

وکیل خوب وخوصیات آن

نظربه اینکه اشخاص برای شناخت وکیل خوب وبهترین وکیل دچار تردید هستند وبه همین خاطر در انتخاب وکیل خوب وبهترین درست عمل نمی کنند لذا موارد ذیل درصورت رعایت آن از اشخاص در انتخاب وکیل خوب وبهترین وکیل هرگز پشیمان نمیشوند ؛

1-وکیل خوب وبهترین وکیل باید صادق باشد

2- وکیل خوب وبهترین وکیل باید باید متکی قوانین داشته باشد

3- وکیل خوب وبهترین وکیل باید اشرافیت کامل به قانون وموضوع پرونده داشته باشد

4-وکیل خوب وبهترین وکیل باید حقیقت نتیچه پرونده را به موکل یادآوری نماید

5- وکیل خوب وبهترین وکیل باید با انتخاب نزدیکترین مسیر با حداقل زمان ممکن پرونده را بهر طریق ممکن به نتیجه برساند