نوشته‌ها

طرق انقضای وکالت

بسمه تعالی

وکالت وموارد غیر قابل استنادبودن آن

نایب خود قراردادن شخص یا اشخاص جهت انجام امری خاص یا کلی که  تحققش منوط به قبولشان می باشد وممکن است مجانی یا با اجرت باشد ،عقد وکالت است که در موارد ارتفاع وبطلان وانفساخ به مستندا به ذیل قابل استناد نمی باشد ولازم است جهت تشخیص موارد غیر قابل استناد با یک وکیل خوب وکار بلد وانتخاب بهترین وکیل مشاوره مشورت نمایید؛

1- ارتفاع وکالت خاصه به عزل موکل ،استعفاءوکیل ،وموت وجنون هریک از طرفین است مستندا به مواد ذیل قانون مدنی

ماده 678 – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود :

1)به عزل موکل . 2)به استعفای وکیل 3)به موت یابه جنون وکیل یاموکل
. ماده 679 – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم  عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.

ماده 680 – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن  خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست .

ماده 681 – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت
داشته اقدام کند.

2-بطلان وکالت تنها در محجوریت است

ماده 682 – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که
حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.

3- انفساخ وکالت

با این نظر که اشخاص به لحاظ عدم آگاهی به مسایل حقوقی  به اشخاص غیر وکیل  وکالت می دهند وبعداز پشیمانی وعدم انجام امور وکالت مشکلات برایشان ایجاد میگردد لذا قانونگذار طرق ذیل را جهت رفع مشکل مقرر نموده است

ماده 683 – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجاآورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ میشود

لذا باعنایت به مراتب فوق به اشخاص توصیه در چنین مواردی با یک وکیل خوب وکاربلدوبهترین وکیل که اشرافیت کامل به موضوع داشته باشد مشاوره ومشورت نمایید .