نوشته‌ها

وکالت وانواع آن

بسمه تعالی

وکالت وانواع آن

نایب خود قراردادن شخص یا اشخاص جهت انجام امری خاص یا کلی که  تحققش منوط به قبولشان می باشد وممکن است مجانی یا با اجرت باشد ،عقد وکالت است که درصورت دادن وکالت به غیراشخاص حقوقی لازم است بابهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره ومشورت نمایید ادامه مطلب