نوشته‌ها

ورودثالث وشرایط آن

بسمه تعالی

ورودثالث وشرایط آن

قانونگذار جهت حمایت از اشخاصی که  طرف دعوی قرار نگرفته اند و در پرونده مطروحه برای خودشان مستقلا حقی قائلند ویا خودشان را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذینفع می دانند ،ورود ثالث  مستندا به ماده 130قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی کرده که بعنوان ورودثالث میتوانند به دعوی ورود کنند

لذا بهتراست دراینگونه موارد حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب قبل از هر گونه اقدامی مشاوره نمائید

شرایط ورود ثالث اعم از مرحله بدوی وتجدیدنظر ،تقدیم دادخواست  با بیان منظور صریح تاختم دادرسی در هریک مراحل رسیدگی است

وهرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور  تبانی ویا تاخیردر رسیدگی است ویا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده وبه هریک جداگانه رسیدگی می کند

بنابراین رد یا ابطال دادخواست ورود شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود ترتیبات دارسی در هرمرحله از رسیدگی برابرمقررات راجع به آن مرحله است

ودرضمن خواسته ورود ثالث میتواند مساوی یا کمتر باشد ولی نمیتواند بیشتر از آن باشد

با عنایت به مراتب فوق بهتراست قبل از هرگونه اقدامی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب مشاوره نمائید.