نوشته‌ها

ودیعه وشرایط آن

بسمه تعالی 

ودیعه وشرایط آن 

کسی که  دارای اهلیت برای معامله است و مالک اموال منقول یا قائم مقام مالک ویا کسی که از طرف مالک صرحتاً یا ضمناً مجاز باشد می باشد مالی جهت نگهداری به کسی بسپارد تا آنرا مجاناً نگهدارد وهرزمان میتواند آنرا استرداد نماید وعقدی جایز است وبه موت هریک از طرفین باطل  می گردد امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او ،ودیعه گذار را مودع  و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند وقبول امین لازم است گرچه بفعل باشد  اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا محجور گردد عقد ودیعه منفسخ و ودیعه نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد .

امین درموارد ذیل  ضامن است؛

  • درصورت تعدی وتفریط 2- درصورت امتناع از رد مال ودیعه اگرچه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد 3- تصرف غیر اذن 4- بازکردی جعبه یا پاکت سربسته

ودر موارد ذیل امین ضامن نمی باشد؛

  • مستردنمون مال ودیعه به همان حالی که موقع پس دادن موجود است
  • تغییر دادن ترتیب حفاظت از مال مگر اینکه صراحا نهی از تغییر نموده باشد
  • دفع وقایع خارج از توان

کارانسرا دارو صاحب مهمانخانه وحمامی وامثال انها نسبت به اشیاء واسبات وغیره بشرطی که نزد آنها ایداع شده ویا برطبق عرف در حکم ایداع باشد حسب مراتب فوق مسئول می باشند .

لذا بنا به مراتب فوق بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته و بهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.