نوشته‌ها

نمو نه موارد مندرج در قولنامه آپارتمان

بسمه تعالی 

نمو نه موارد مندرج در قولنامه آپارتمان

نظربه اینکه مشکلات عدیده اشخاص در خرید آپارتمان ناشی از قولنامه است که در حسب آن بیع با شرط وشروط مندرج طرفین واز قبل تعیین  شده روی فرمهای چاپی ومعمولا بدون تفهیم به متعاملین منعقد میگردد .

که بهتراست جهت جلوگیری از بروز مشکلات عدیده که موجب می گردد کل سرمایه اندوخته در طول زندگی اش به فنا برود قبل از هرگونه اقدام به معامله  با بهتروکیل پایه یک دادگستری وخوب که اشرافیت به مسایل قراردادی داشته باشد مشاوره نمائید.

لذا حسب مراتب، درج موارد ذیل موجب جلوگیری ازبروز مشکلات بعدی ناشی از قولنامه می گردد؛

1-درج مشخصات کامل طرفین

2- مشخصات کامل مورد معامله واوصاف آن

3-تعیین روز تحویل معامله

4- تعیین مبلغ ضررو زیان برای هرروز تاخیر درتحویل  معامله

5-شرط فسخ معامله درصورت برگشت چک یا عدم پرداخت ثمن معامله در روز مقرر

6-شرط رعایت کلیه اصول ومقررات ساختمانی ودرصورت عدم رعایت تعیین خسارت وکسر ثمن معامله

7-تعیین مبلغی از ثمن معامله برای موقع تحویل ملک با در نظر گرفتن کلیه مراتب فوق

که بهتراست جهت جلوگیری از بروز مشکلات عدیده که موجب می گردد کل سرمایه اندوخته در طول زندگی اش به فنا برود قبل از هرگونه اقدام به معامله  با بهتروکیل پایه یک دادگستری وخوب که اشرافیت به مسایل قراردادی داشته باشد مشاوره نمائید.