نوشته‌ها

نقض بلاارجاع و موارد آن در مواردکیفری وحقوقی

بسمه تعالی

نقض بلاارجاع  ومواردآن پروندههای کیفری وحقوقی

در موارد نقض بلاارجاع ، پرونده به شعبات هم عرض دیگر ارجاع نمیشود وبلکه پرونده درصورت نقض بلاارجاع به شعبه مربوط جهت بایگانی نمودن وبدون اقدام ارسال میگردد ومواردآن در مرحله فرجامی است ودر امور کیفری 1- جرم نبودن اتهام 2- قابلغیر قابل تعقیب  بلحاظ عفوعمومی یا سایر جهات مستندا به مواد ذیل است ؛

ماده ۴۶۹ ـ  ……………….. كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان‌عالي كشور، رأي را نقض و به‌شرح زير اقدام مي‌كند: ۱ ـ اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلاارجاع مي‌شود.  …………………

ودر امور مدنی دیوانعالی کشور در مرحله فرجامخواهی مستندا به موارد ذیل نقض بلاارجاع می نماید

‌ماده 403 – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند،دیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهدشد.

لذا به اشخاص توصیه میشود دراینگونه موارد با یک وکیل خوب که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی داشته با شد با انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره ومشورت نمایید .