نوشته‌ها

نزاع دسته جمعی

بسمه تعالی

نزاع دسته جمعی وشرایط تحقق آن

هرچند قانون مجازات اسلامی منازعه بایکدیگررا شرط نزاع داسته است ولی باملاحظه سایر مواد قانون مجازات اسلامی آنچه نزاع کنندگان درصورت دفاع ازخود که مورد حمله قرار گرفته باشند ودفع حمله غیراز درگیری ونزاع ممکن نباشد عنوان نزاع تحقق نیافته بلکه با عنوان دیگر حمله کنندگان قابل تعقیب است لذا اشخاص در مواجه با چنین شرایطی لازم است با بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمایند ادامه مطلب