نوشته‌ها

شرایط استفاده از مشترکات آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت

بسمه تعالی 

شرایط استفاده از مشترکات عمومی  آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت

قانونگذار مستندا به  ماده 125تا 129 قانون مدنی مالکیت خصوصی وعمومی ساختمان مالکیت مشترک را بصورت کلی بیان نموده است وهمچنین است  قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 که بصورت مفصل  مالکیت مشترکات وعمومی و خصوصی ونحوه استفاده از آنها بیان نموده است که بهتراست در اینگونه موارد با یک وکیل خوب و بهترین که اشرافیت به حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

لذا مشترکاعمومی آپارتمانها به شرح ذیل است؛

1-زمین 2-تاسیسات مشترک  3-چاه 4- فاضلاب 5- انشعاب برق مشترک 6-لوله های ساختمان 7- سیم های برق 8- اسکلت ساختمان 9- نمای ساختمان 10- پشت بام 11- راهروها 12- راه پله ها 13-درب وپنجره های قسمت های عمومی 14 پارگینگ 15 -لابی ساختمان 16- حیاط  17 محوطهای عمومی ساختمان 18 -آسانسوروغیره

لذا استفاده از اینها باید باید بصورت عمومی باشد نباید استفاده یکی باعث رفع تصرف وممانعت یا مزاحمت سایرین باشد

که باعنایت به قانون مدنی وقانون تملک آپارتمانها  در صورت هرگونه رفع تصرف وممانعت ومزاحمت میتوان در دادگاه صالح اقامه دعوی نمود.

لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی ودارای سابقه است وبهترین وکیل پایه یک دادگستری است مشاوره نمایند.