نوشته‌ها

موعد تاخیر تادیه در چک

بسمه تعالی

موعد تاخیر تادیه در چک

نظربه اینکه شعبات محترم دادگاه در این خصوص مبادرت به آرای متضاد که بعضی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت یا تاریخ مندرج در چک  وبعضی از تاریخ مطالبه محکوم می کردند لذا جهت رفع اختلاف وجلوگیری از آرای متضاد هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب رای به 812 ذیل تارخ شمول خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مندرج در چک اعلام نموده است لذا برابر رای اشخاص حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ مندرج در چک را دارند.

رأي وحدت‌ رويه شماره 812 ـ 1 /4 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده در آن، در بانك محال ‌عليه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 21 /9 /1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي‌ شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چك (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

لذا بنا به مراتب فوق بهتراست اشخاص قبل از طرح دعوی با یک وکیل خوب وبهترین که کارکشته ودارای سابقه وکالت داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند .