نوشته‌ها

موصی به وشرایط آن

بسمه تعالی

موصی به وشرایط آن

موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است وتاثلث دارایی موصی که در حین فوت محاسبه میشود نافذ است ومازاد از ثلث درصورت اجازه وراث نافذ است درغیر اینصورت مال ورثه است وهمچنین وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است واگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است وهمچنین وصیت به زیاده بر ثلث  ترکه درصورتیکه به ترتیب باشد به ترتیب تا ثلث از ترکه خارج میشود واگر یک دفعه باشد ثلث از همه کسر میشود.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.