نوشته‌ها

معاینه محل وتحقیقات محلی

بسمه تعالی 

معاینه محل وتحقیقات محلی 

یکی از دلایلی که اصحاب دعوا در امورمدنی به آن استناد می نماید معاینه وتحقیق محلی است که ممکن است  قاضی  محترم راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا مبادرت به صدور قرار معاینه وتحقیق محلی که معمولا توام با کارشناسی صادر می نماید است که باید موضوع قرار و وقت اجرای آن به طرفین ابلاغ شودو از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودر صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار موجب خروج آن از عداد دلایل است  وعدم حضورهریک از طرفین مانع از اجرای قرار نیست 

که ماده 248 تا ماده 256قانون آئین دادرسی مدنی کلیه مقررات معاینه وتحقیق محلی را بیان نموده است لذا اشخاص جهت استفاده بهتر از این دلایل لازم است با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایند

واگر طرفین یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند اگرچه بطور کلی باشد واسامی مطلعین را قید نکرده باشند دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید

متصدی اجرای قرار از معاینه وتحقیق محلی صورتجلسه  تنظیم وبه امضای اصحاب دعوا می رساند

طرفین میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی آنها تراضی کنند وهمچنین هریک از طرفین میتوانند  مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد کنند

لهذا اشخاص جهت استفاده بهتر از دلایل فوق لازم است با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایند.