نوشته‌ها

معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی 

معامله به قصد فرار از دین 

آنچه مابین اشخاص بدهکار بخصوص بدهکاران مهریه رواج پیداکرده معامله صوری است بین اقربای نزدیک خود ، که با تنظیم قولنامه صوری وانتقال آن به اقربای نزدیک مدعی معسر بودن خودش می نماید. که درصورت طرح دعوی مقتضی مبنی برصوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین چنین معاملاتی قابل ابطال است لازم به ذکر است معامله صوری از هر دوجنبه قابل پیگیری است .

لذا اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشدقبل از اقدام  مشاوره نمایند.