نوشته‌ها

شرایط وموارد مطالبه خسارت از سوی خوانده

بسمه تعالی

شرایط وموارد مطالبه خسارت از سوی خوانده 

نظر به اینکه قانونگذار به صراحت مستندا به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ، مطالبه خسارت  دادرسی را از ناحیه خوانده منوط به علم به غیر محقق بودن خواهان بصورت عمدی ذکر نموده است بنابراین به صراحت م 515 درصورت عدم ثبوت علم به غیر محق بودن ونداشتن عمدی ، مطالبه خسارت ناشی از دادسی از خواهان قابل استماع نمی باشد .

‌ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور
مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به
علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،
همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در
دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید

لذا بنابمراتب در اینگونه موارد توصیه میشود با یک وکیل خوب وبهترین وکیل مشاوره نمائید.