نوشته‌ها

نمونه لایحه تجدیدنظر درمورد رد دادخواست طلاق زوجه بوسیله وکیل علیرضاپورمحمد

قضات محترم تجدیدنظر استان آذربایجا نشرقی

با سلام

احتراما اینجانب بوکالت از …………………….   نسبت به شماره دادنامه 140130390005794837به شماره بایگانی 0100330 وبه شماره کلاسه 140130920000660664به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظرمیگردد؛

1-باعنایت به اینکه دادگاه محترم درصدوررای ، بدون توجه وبررسی جهت احراز عسروحرج زوجه وارجاع  امر به مشاوران خانواده و تشخیص ریشه اختلاف ، صرفا بامستندنمودن عدم تخلف موارد مندرج در سند نکاحیه  وماده 1133 قانون مدنی  حکم  به رد دعوی مبادرت نموده اساسا برخلاف ماده 1130 قانون مدنی وتبصره آن است که عسروحرج را بصورت تمثیل آورده واز نوع شخصی است که دادگاه محترم بابررسی کارشناسانه واحراز ریشه اختلاف میتواند مبادرت به صدور رای عادلانه در چهارچوب مقررات شرعی وقانونی  نماید که قاضی محترم در پرونده حاضر باوجود عسروحرج زوجه مبادرت به رد دعوی نموده است

2-از جمله مواردی که موجب عسروحرج زوجه گردیده عبارتنداز 1-مدام درطول زندگی مشترک نسبت به موکل بی حرمتی وبی احترامی نموده است 2-مدتها تنها گذاشته وصرفا در موقع خواب بدون توجه به خواسته موکل  به خانه مراجعت نموده وهمیشه مورد ضرب وجرح نموده است   3- که نهایتآ دومورد قبلی باعث کراهت شدیدموکل از زوج گردیده  که جدایی زوجه از زوج به مدت حدود سه سال وعدم ارتباط آنها با یکدیگر وبذل بقیه مهریه واسترداد جهیزیه دلیل قاطع برعسروحرج زوجه  وکراهت شدید وی است که قاضی محترم توجه ننموده ودرعوض حل مسئله به ریشه اختلاف درجامعه که موجب بروز عوامل متعدد میگردد دامن زده است که از جمله آن  میتوان  1-خودکشی زن  2- بی بند باری زندگی مشترک 3-آورگی فرزند مشترگ  ونادرست بودن تربیت فرزندآنها وسایر عوامل اشاره کرد

3-قضات محترم وبا تجربه همانطوری که  مستحضریدهرچند  طلاق دست مرد است قبول دارم هدف ازاین قاعده حفظ آرامش وثبات خانواده وجامعه است نه برهم زدن آرامش وثبات خانواده وجامعه  ، رد دعوی حاضر بدون توجه به کراهت شدید زوجه که از مصادیق عسروحرج می باشد  نه تنها موجب حل اختلاف و بازگشت آرامش به خانواده نیست بلکه دامن زدن به اختلافات متعدد است لهذا خواهشمنداست با ملاحظه مراتب فوق وارجاع امربه مرکز مشاوره خانواده وتشخیص اختلاف واحراز اینکه از موارد عسروحرج است یا نه وهمچنین ملاحظه نظریه داور زوجه که کراهت شدیدزوجه را دلیل عدم صلح وسازش اعلام  نموده است با تشکیل جلسه رسیدگی رای مبنی نقض حکم بدوی و طلاق زوجه که موجب آرامش خانواده میگردد صادر فرمائید