نوشته‌ها

مسحق الغیر بودن معامله

بسمه تعالی

مستحق الغیربودن  مبیع وثمن  (ضمان درک )

هریک ازبایع ومشتری درصورتیکه کل مبیع یاثمن مستحق الغیر درآید ضامن است ودرصورت جهل  علاوه برعین مبیع یا ثمن باید از عهده کل غرامات وارده برآیند (براساس قیمت روز)ودرصورت مستحق الغیربودن قسمتی از آنها ، به همان مقدار به شرح فوق پاسخگو می باشند مستندا به مواد 390تا  393 ق م