نوشته‌ها

مسئولیت قراردادی

بسمه تعالی

مسئولیت قراردادی

اشخاص ممکن است در قبال امورات شخصی یااجتماعی ناشی از آن  بایکدیگر بصورت آگاه یا ناخود آگاه در روابطشان با یکدیگر مسئولیت داشته باشند که به دودسته قراردادی وغیر قراردادی (قهری ) تقسیم میشود ؛ ادامه مطلب