نوشته‌ها

مسئولیت ترساندن

بسمه تعالی

مسئولیت ترساندن

با توجه به اینکه قانونگذار، اشخاص را از ترساندن، منع نماید وآرامش اشخاص را محترم شمرده وبرای کسانیکه موحب ترساندن اشخاص گردند حسب نتیجه ناشی از ترس، مجازات برای مرتکب تعیین نموده است که بهتراست در اینگونه با بهترین وکیل وکار کشته دادگستری که اشرافیت به مسایل کیفری داشته باشد مشاوره نمائید.

لذا شخص ترساننده شده اگر در اثر ترس ، فرارکند یا بی اختیار حرکتی از او سربزند که موجب ایراد صدمه وآسیب به خودش یا شخص دیگری شود تراساننده حسب جنایات عمدی یا غیر عمدی مسئول است .

همچنین است ترساندن با اسلحه یا نوع عمل ترسانده  مثل فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که موجب هراس شخص شود ودر اثر ارعاب ، شخص بمیرد یا آسیب ببیند حسب مورد شخص ترساننده مسئول است.

که مواد 499تا 501قانون مجازات اسلامی مسئولیت ترساننده بیان نموده است

نظر به مراتب فوق بهتراست در اینگونه مسایل با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل کیفری داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.