نوشته‌ها

مخارج لازم برای عین مستاجره

بسمه تعالی 

مخارج لازم برای عین مستاجره 

قانونگذار مستندا به 485 و 486 قانون مدنی که اکثراً در اینخصوص سوال میشود برعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد که شامل کلیه امکانات وتجهیزات لازم  در عین مستاجره که برای کمال انتفاع از آن لازم است میشود لذا بعنوان مثال پکیج مورد استفاده اگر خرابی پیدا کند تعمیر  آن بعهده مالک است واگر در مدت تعمیر مستاجر نتواند از آن استفاده نماید نمیتواند مانع تعمیرات گردد ولی در اینصورت فقط حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

لذا بهتر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.