نوشته‌ها

مالکیت

بسمه تعالی

مالکیت وآثار ناشی از آن

قانونگذار  دامنه مالکیت را حق همه گونه تصرف وانتفاع نسبت به مایملک تا آنچه قانون استثناء کرده ، اعلام نموده است  وهیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون وتمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع ،مال ملک اموال مزبوره است تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود  تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود 

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود وهمچنین است نسبت به زیر زمین مگرآنچه  قانون استثناء کرده باشد 

لذا در اینگونه مسایل بهتر است با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب قبل از انجام کاری ،مشاوره داشته باشید.