نوشته‌ها

معامله از روی اشتباه واکراه

بسمه تعالی

نظربه اینکه قصد طرفین ورضایی آنها از شرایط اساسی صحت معامله است مستندا به ماده 190قانون مدنی لذا درصورت فقدان قصد  باطل است مثل معامله در حالت مستی یا بیهوشی یا درخواب .

اشتباه در خود موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله است واشتباه در شخص طرف بشرط  اینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشدموجب عدم نفوذ معامله است

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیراز متعاملین واقع شود

بنابراین در معامله اشتباهی واکراهی تا مادامیکه  شخص مدعی ،اشتباه واکراه راثابت ننموده معامله صیحیح است لذا در اینگونه موارد شخص فورا دادخواستی به خواسته مبنی برابطال معامله  ناشی از اشتباه واکراه را به دادگاه ارائه و معامله را باطل نماید.

لذا اشخاص بهتراست دراینگونه موارد حتما قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.