نوشته‌ها

قسامه وتفاوت آن با سوگند

بسمه تعالی

قسامه وتفاوت آن با سوگند

قانونگذار نظر به اینکه بین  قسامه وسوگند مقررات خاص پیش بینی نموده وهریک ،احکام خاص وکاربرد متفاوت دارد

مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری ضروریست

مطابق با ماده 313قانون مجازات اسلامی محل قسامه تنها برای اثبات یا نفی قصاص ودیه معتبر است و حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود اما در مقابل سوگند تنها در مواردی به کار می‌رود که متهم برای اثبات حق خود یا ادعای دیگری علیه او، بخواهد از خود دفاع کند، برخلاف قسامه، سوگند تنها درباره موارد کیفری نیست و در امور مربوط به غیر قتل و کیفری نیز سوگند خورده می‌شود.که وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 815 تاحدودی محل کاربرد هریک بیان نموده است

لذا در اینگونه مسایل بهتراست قبل ازهر گونه اقدامی با بهترین وکیل پایه دادگستری مشاوره نمائید

 

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

حسب مراتب قوق مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری  در اینگونه مسایل میتواند به حل مسایل شما به به بهترین نفع کمک کند