نوشته‌ها

قرارداد وفنون آن

بسمه تعالی 

قراردادوفنون قرارداد نویسی

با این نظرکه همه اختلافات اشخاص ناشی از عدم درستی قرارداداست واشخاص هنگام انعقاد به آن ،توجه نمیکنند وبعدا درصورت بروز اختلاف مجبورا باکلی هزینه متقبل شده باشند لذا به اشخاص جهت جلوگیری از بروز مشکل وضرروزیان وکلی معطلی با مراجعه به یک وکیل خوب وکاربلد که اشرفیت کامل در خصوص قراردادداشته باشد وبهترین وکیل باشد انتخاب ومشاوره نمایند لذا مراتب ذیل بصورت خاصه موجب استحکام قرارداد است ؛

1- قرارداد بصورت شفاف وصریح حدالامکان توسط وکیل خوب وبهترین نوشته شود

2-موضوع وتعهدات طرفین بصورت خیلی واضح حدالامکان  توسط وکیل خوب وکاربلد وبهترین وکیل نوشته شود

3- قراردادبدون ضمانت معمولا موجب بروز مشکلات  است توصیه میشود قراردادبدون ضمانت منعقد ننمایید

4- نظر به اینکه در قراردادها چک رد وبدل میشود ودرج شرط روی چک تاثیری در پرداخت آن ندارد تعهد کننده بدون بررسی واحرازاعتبار  طرف  نباید زیربار تعهد برود وفروشنده  لازم است درصورت عدم وصول ، بی اعتباری قولنامه را شرط نمایید لذا جهت جلوگیری از  ورود ضرروزیان واستحکام معاملات لازم بایک وکیل خوب وکاربلد که اشرافیت کامل در خصوص قرارداد داشته باشد وبهترین وکیل مشاوره ومشورت نمایید .