نوشته‌ها

موارد عدم تبعیت دادگاه حقوقی دررای کیفری

بسمه تعالی

موارد عدم تبعیت دادگاه حقوقی دررای کیفری

نظربه اینکه اصل تبعیت دادگاهها نسبت به احکام اعم از حقوقی یا کیفری در صورت ماهوی بودن است که تبصره  ماده  ۲۱۳ و ماده  ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی، به روشنی نکاتی که باید در صدور رای دادگاه رعایت گردد، را تعیین نموده است.

ادامه مطلب