نوشته‌ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

صلاحیت دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه  برخی افراد نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری کامل آگاه نیستندوبه اشتباه یا مواردی را که در صلاحیت دیوان درمرجع دیگر مطرح مینماید یا صلاحیت مرجع دیگر  را در دیوان عدالت اداری مطرح می نماید لذا جهت رفع مشکل صلاحیت دیوان عدالت اداری بصورت خلاصه مستندا به ماده 10 بصورت قرار زیراست ادامه مطلب