نوشته‌ها

شهادت وشرایط آن

بسمه تعالی 

شهادت وشرایط آن درقانون مدنی وآئین دادرسی مدنی 

قانونگذار به  لحاظ استفاده درست از گواهی گواهان واحقاق حق اشخاص مستندا به مواد 1309تا1320قانون مدنی ومواد 229 تا 247  قانون آئین دادرسی مدنی مقررات شهادت ومحل آنرا بیان نموده است .

اشخاصی که دلیل اثبات خواسته یا دعوایشان ، شهادت شهود باشد بهتر است با تنظیم اشتهادیه پیوست دادخواست نموده واستماع شهادت شهود را درخواست نماید ولی با این حال  دادگاه محترم مستندا به ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی میتواند در صورتیکه به نظرش لازم باشد ازخواهان برای وجود یا عدم آن سوال نموده وگواهی گواهان را درصورت وجود استماع نماید .

لذا شهادت باید از روی قطع ویقین  ومطابق با دعوی ومفادا متحد بوده ونفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی نداشته تکدی شهادت شغل قرارنداه باشد قابل ترتیب اثر است ودرصورت رجوع شاهد از شهادت یا معلوم شود خلاف واقع شهادت داده است شهادت قابل ترتیب اثر نیست ودرصوت تعارض گواهی گواهان طرفین بایکدیگر هیچ یک معتبر نیست وخروج آن از دلایل طرفین است انکار شهادت پس از صدور حکم ترتیب اثر داده نمیشود

لازم به ذکراست  در مقابل سندرسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات ان باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

هریک از طرفین دعوامیتوانند گواهان طرف دیگررا باذکر علت  قبل از ادعای شهادت جرح نمایند  وقاضی موظف است حق  جرح  وتعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

تشخیص ارزش وتاثیر گواهی با وجود شرایط گواهی گواهان باز با دادگاه است که حسب نظر خود میتواند به آن  ترتیب اثر داده یا رد نماید .

گواهان باید قبل ازگواهی باید ادای سوگند نمایند ودرصورتیکه از ادای سوگند خود داری نمایند الزام به آن ممنوع است

لذا بنا به مراتب نظر به گواهی گواهی در اثبات حق یا رد آن نقش مهمی دارد بهتر است قبل از اقدام به طرح دعوی یا دفاع از دعوی مطروحه علیه تان با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.