نوشته‌ها

احکام شروط ضمانت هریک از شروط

بسمه تعالی

حسب قانون مدنی مستندا به ماده 234 شرط سه قسم است

1- صفت که همان شرط راجعه به کیفیت وکمیت مورد معامله است که در صورت نبودصفت شرط شده ، مشروط له خیار فسخ معامله دارد .

2-نتیجه که همان شرط تحقق امری در خارج است که در لحظ شرط حاصل میشود وقابل اسقاط نیست که در صورت عدم تحقق  موجب خیار فسخ است

3- شرط فعل که متعهد موظف است اثباتا یا نفیا آنرا انجام دهد که در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به انجام شرط نماید وهر اجبار ملتزم غیرمقدور باشد ولی انجام بوسیله شخص دیگر ممکن باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات آنرا فراهم آورد واگر ممکن نباشد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت و میبواند از عمل به آن شرط صرفنظر نماید .

لذا درصورتیکه در عقد شرط شده باشد باشد مشروط علیه مال معین را رهن وآن مال  تلف یا معیوب شود مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت  نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب واگر بعداز انکه مشروط له مال را به رهن گرفت مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .

ودر صورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرط ضمن آن باطل میشود واگر عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض اورا از مشروط له بخواهد.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.