نوشته‌ها

شریک زندگی در عقدنامه

بسمه تعالی

شریک زندگی در نکاحیه

عدههای از افراد جامعه بدون اینکه شرایط قید شریک زندگی بودن در نکاحیه را که یکی از شروط عقد نکاحیه  است متوجه شده باشند کلمه شریک زندگی را امضاء می کنند ادامه مطلب