نوشته‌ها

شرایط و نحوه تغییر کاربری زمین

بسمه تعالی

شرایط و نحوه تغییر کاربری زمین

متقاضی تغییرکاربری  بایستی ابتدا قبل از هراقدامی  درخواست خودرا به سازمان جهاد کشاورزی ارائه نماید وسازمان جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه به تشکیل کمسیون مبنی بر تغییر کاربری مبادرت ونظر کمسیون را بطرف اعلام نماید ادامه مطلب