نوشته‌ها

سفته وشرایط آن

بسمه تعالی 

سفته (فته طالب )وشرایط آن 

نظربه اینکه سفته مبین تعهد امضاء کننده به پرداخت مبلغ مندرج در آن در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا کار سازی به حواله کرد آن شخص است.

  وصرف امضاء وتحویل دادن به شخصی ولو بدون تاریخ وبدون درج اشخاص  حاکی از تعهد پرداخت مبلغ مندرج است لذا ادعای اینکه سفته بدون تاریخ وبدون درج شخص بوده وبعدا پرگردیده وبه همین خاطر  جعل شده وجاهت قانونی ندارد ودر واقع در چنین شرایطی به دارنده سفته بصورت ضمنی اختیار پرکردن به جاههای خالی سفته را میدهد .

لذا بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که که اشرافیت به مسایل تجاری داشته وبهترین وکل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.