نوشته‌ها

سازش

بسمه تعالی 

سازش

به اصطلاح حقوقی سازش همان تکلیف قاطع موضوعی دعوای  است در  خصوص رفع اختلاف  مطروحه که ممکن است در  دادگاه یا خارج از دادگاه بصورت رسمی یا عادی بعمل آمده باشد لذا درصورت  حصول سازش، وظیفه طرفین، درخواست گزارش اصلاحی از قاضی محترم پرونده است که حسب آن مبادرت به صدور رای اصلاحی نماید تجربه بنده در اینگونه موارد ، درخواست غیر از گزارش اصلاحی موجب سرگردانی طرفین وتشکیل پرونده دیگر در دادگاههاست بنابراین ضمن اینکه موضوع سازش صریح وواضح باشد حسب آن باید طرفین درخواست گزارش اصلاحی و حسب آن باید رای اصلاحی صادر گردد  ودر صورت عدم حصول سازس ، تعهدات طرفین وگذشتهای طرفین قابل استناد نمی باشد.لذا دراینگونه موارد توصیه میشود قبل از حصول سازش با یک وکیل خوب وکاربلد که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی دادشته باشد با انتخاب بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمائید. ادامه مطلب