نوشته‌ها

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی

بسمه تعالی

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی

قانونگذار باوجود اینکه تحقق ارث را زمان فوت  حقیقی یا فوت فرضی دانسته است ولی مالکیت ورثه را منوط به ادای حقوق ودیون به شرح ذیل اعلام نموده وتا زمانیکه حقوق ودیون  متعلقه ادا نگردیده مالکیت ورثه نسبت به ماترک تحقق پیدا نمی کند .

حقوق ودیون متعلقه که قبل از تقسیم اداء شود به قرار ذیل است ؛

1-قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق است به اعیان ترکه

2-دیون وواجبات مالی متوفی مثل مهریه

3-وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و مازاد از ثلث با اجازه ورثه

لذا به شرح فوق درصورتیکه بعداز انجام مراتب بالا چیزی از ماترک باقی مانده باشد قابل تقسیم است در غیر اینصورت تقسیم غیر نافذ وقابل فسخ مستندا به ماده 871 قانون مدنی  است .

لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل داشته کارکشته ودارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.