نوشته‌ها

ربا

بسمه تعالی

ربا ومصادیق آن

نظربه اینکه اشخاص بدون توجه به آثار ربا واینکه ربا جرم وعمل نامشروع وحرام می باشد مرتکب چنین اعمالی میشوند قانونگذار مستندا به 595قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق را تحت هر عنوانی معامله بشرط اضافه یا دریافت مبلغ با اضافه پرداخت را ربا شمرده است لذا در اینگونه موارد لازم قبل از اقدام با بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمایید . ادامه مطلب