نوشته‌ها

شرایط پرداخت دیه به راننده های مقصر در سال 90

بسمه تعالی

شرایط پرداخط دیه به راننده مقصر از سال 90 به بعد

راننده های مقصری را که در سال 90 تصادف نموده اند ولی دیه نقص عضو گرفته اند ودیه سایر جراحات وشکستگی را نگرفته اند میتوانند مستندا به بند ب ماده 115 قانون پنجم توسعه مصوب 89 حسب رای وحدت رویه 781مورخه 26/6/89 هیئت عمومی دیوانعالی کشور به نحوه مقتضی مطالبه نمایند .

رای وحدت رویه شماره 781-89/6/26  هیئت عمومی دیوانعالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند ب ماده 115 قانون پنج ساله پنجم توسه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389وزارت کشور امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید وبا توجه به اینکه طبق بند الف ماده 1 قانون بیمه اجباری  خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 خسارت بدنی شامل هرنوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود میگردد وباعنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه صادره  پیش از لازم الاجرا شدن قانون که خسارت تحت پوشش آن  پرداخت نشده لازم الارعایه است بنابراین  حکم  این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند ب ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعداز تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی پرداخت نگردیده قابل تسری وتعمیم است ………………………………………………………….