نوشته‌ها

دعوای متقابل

بسمه تعالی

دعوای متقابل

دعوای متقابل یکی  ازمباحث  امور اتفاقی در امور آئین دادرسی مدنی است که خوانده جهت رد دعوای مطروحه علیه خود مشروط به مطابق بودن  شرایط ذیل  استفاده می نماید لذا با عنایت به اینکه قانونگذار جهت حمایت از اشخاص ، حقوقی مقرر نموده است که از جمله آن، دعوای متقابل ولی منوط به شرایط ومقررات ذیل است که لازم است با انتخاب بهترین وکیل که اشراف کامل به موضوعات حقوقی داشته مشاوره ومشورت نمایید ؛

1- تا پایان اولین جلسه دادرسی طی دادخواست تقدیم دادگاه گردد

2-منشاء واحد یا ارتباط کامل( اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد )داشته باشد

لذا بنابه مراتب جهت استفاده از حقوق مقرر مطابق توصیه میشود درصورت طرح بر علیه با بهترین وکیل وکار بلد مشاوره ومشورت نمایید .