نوشته‌ها

احکام خیارات بصورت کلی

بسمه تعالی 

احکام خیارات بصورت کلی

قانونگذار برای حمایت از اشخاص بصورت کلی ، احکام ومقررات خاصی پیش بینی نموده است لذا جهت استفاده ازاین مقررات بهتراست با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره  نمائید .

استفاده از حق خیار، همان برهم زدن معامله است که حسب آن  معامله فسخ ومنفسخ میگردد ومیتوان سقوط تمام یا بعضی از خیارات را  با صراحت در ضمن عقد شرط نمودلذا نظر به اینکه سقوط تمام خیارات به معنای اقدام برخلاف منافع طرفین است مطالب چاپی قولنامه که حاکی از سقوط تمام خیارات باشد نمی تواند حاکی از اراده طرفین باشد

هریک از خیارات منتقل به وراث میشود مگراینکه به قید مباشرت واختصاص به شخص مشروط له وهمچنین درصورت شرط خیار برای شخص غیر از متعاملین ، انتقال به وراث نخواهد شد

نظربه اینکه معاملات در جای خود پیچیدگی خاص خود دارد بهتراست با بهترین وکیل پایه دادگستری وخوب مشاوره نمائید.