نوشته‌ها

حکم حضوری وغیابی

بسمه تعالی

حکم حضوری وغیابی 

قانونگذار جهت حمایت از اشخاصی که در جلسه دادرسی شرکت نکرده وبدون دفاع وی ، حکم  صادرگردیده با عنوان غیابی بودن امکان دفاع داده است تااز طریق واخواهی بتوانند از همان دادگاه ،مدرک ودلایل خودرا ارائه ودرخواست رسیدگی نمایند

لذا بهتراست در اینگونه مسایل  با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید

قانونگذار احکام دادگاهها را به دوصورت حضوری وغیابی مقرر نموده است لذا اصل ، احکام حضوری بودن است  مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافیه وبطور کتبی دفاع ننموده ویا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد 

بنابراین احکام  حضوری است ودرصورت وجود جمع تمام موارد ذکر شده ، غیابی است  واشخاص میتواند   به استناد غیابی بودن ، از دادگاه صادر کننده رای در ظرف مهلت 20روز  ، واخواهی نمایند هرچند دادگاه حکم را حضوری اعلام نموده باشد 

نظر به اینکه در رسیدگی واخواهی،فرد از کلیه حقوق مقرره در دادگاه بدوی برخوردار است وغفلت از این موجب ضررجبران ناپذیر می گردد توصیه میشود حتما در اینگونه موارد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب مشاوره نمائید.