نوشته‌ها

جهات تجدیدنظر در امور حقوقی

مواردوجهات  تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی

با این نظرکه اصل قطعیت آرا ست و  تجدیدنظرخواهی  موجب ایجاد هزینه دادرسی وسایرهزینه هاست واکثر رای ها قابل تجدیدنظر خواهی می باشد واشخاص بدون توجه به جهات تجدیدنظر خواهی اقدام به تجدنظر خواهی می نمایند برای جلوگیری از این کار بهتراست حداقل با بهترین وکیل و کاربلد  که دارای سابقه واشرافبت به موضوع داشته باشد مشاوره ومشورت نمایند لذا موارد بصورت مختصر مستندا به قانون آئین دادرسی مدنی از موارد تجدیدنظر خواهی می باشد ادامه مطلب