نوشته‌ها

جلب بدون احضاریه

بسمه تعالی 

جلب  بدون احضاریه

جلب به  اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.وموارد که بازپرس محترم می تواند بدون صدور احضاریه بدوا  مستندا به ماده 180 دستور جلب صادر کند  بصورت ذیل است ؛

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

لذا باعنایت به مرتب فوق توصیه میشود قبل از اقدام در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وکار بلد که اشرافیت کامل به مسایل کیفری داشته باشد مشاوره ومشورت نمائید.