نوشته‌ها

جرایم برضد حقوق وتکالیف خانوادگی

بسمه تعالی

جرایم برضد حقوق وتکالیف خانوادگی

قانونگذار مستندا به ماده 643تا 647 قانون مجازات اسلامی موارد ذیل بصورت خلاصه جهت تحکیم روبط خانوادگی جرم دانسته است ؛

1- عالماً عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است به شخص دیگر

2-درآوردن زن شوهر دار وعده دار خود به عقد دیگری

3-شخص تزویج کننده با زن شوهرداروعده دار

4- فریب دادن به امور واهی قبل از ازدواج

لذا باعنایت به موارد فوف  قبل از هرگونه اقدامی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید.