نوشته‌ها

تهاتر وشرایط آن

بسمه تعالی

تهاتر وشرایط آن

قانونگذاریکی از موارد سقوط تعهدات را  جهت حمایت از اشخاص ،مطابق شرایط مقرر، بین دو مدیون را که دیون آنها، موضوعش از یک جنس وزمان ومکان واحد داشته باشدوبدون تاثیر در مقابل حقوق ثابته اشخاص  ثالث  ولو به اختلاف سبب، بصورت قهری، درمقابل یکدیگر بصورت تهاتر بری دانسته است.که ممکن قضایی ، قراردادی یا قهری باشد

لذا در اینگونه مسایل بهتر است با یک وکیل خوب وبهترین که به مسایل حقوقی اشرافیت داشته باشد وبهرین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.